Karuizawa, Nagano β†’ πŸ“ Nidoage Pass β†’ πŸŒ‹ Mount Haruna, Gunma

Map of Central Honshu with author’s route from Karuizawa, Nagano to Mount Haruna, Gunma highlighted. πŸ—Ί Open map in GaiaGPS β†’


Road sign showing the Japanische Romantische Straße.

A rusty cabinet in the forest with bags of volcanic ash. πŸ“ Karuizawa, Nagano


A big volcano, Mount Asama, behind a field with freshly sprouted plants.

A can of beer showing Mount Asama with the actual Mount Asama on the horizon. πŸ“ Tsumagoi, Gunma

Horror stories of the Japanese rainy season had braced me for weeks of non-stop rain, but they proved to be tall tales. By the time I walked over a pass above Karuizawa, and crossed from Nagano into Gunma Prefecture, the clouds were in tatters, and the sun had come out.

Swallows zigzagged above a small lake, dipping towards the surface for a mid-flight drink. I reciprocated with a mid-morning beer, the smoldering cone of Mount Asama behind the can, and on its label.


A motorcycle helmet in the undergrowth.

A jagged mountain ridge rises from thick forest.

A man stands by his motorcycle and watches a big volcano, Mount Asama. πŸ“ Nidoage Pass, Gunma


A truck drives on a mountain road in a thick forest.

Close-up of a carved wooden statue of a wolf.

The bathtub of a bathhouse is separated from the forest by a large window, but you can barely see anything from the steam. πŸ“ Kurabuchi, Gunma

A common attribute of many gods, apart from longevity beyond living memory, is omniscience, which would make Google a god in Japan. But even gods lapse, and it was a sign on a tree instead of the all-knowing datacenters which led me to one of the most beautiful bathhouses on my walk, a single pool looking out on a cedar forest through a tall picture window. It was guarded by two fearsome wolves, and afterwards I walked into a raspberry dusk and up the gentle slopes of Mount Haruna, into the night, on strong feet, a dark gray shadow under the stars.


A road leads into a forest under a pink-purple evening sky. πŸ“ Kurabuchi, Gunma

These Walking Dreams is a visual field diary of a 4,300-kilometer walk from one end of Japan to the other, in the spring and summer of 2017.